Obchodní podmínky a reklamační řád

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Herlitz, spol. s r.o.

se sídlem Bucharova 1281/2, 158 00 Praha 5 Stodůlky, zapsané v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 9518, IČ: 150 63 011.

 

 I. Všeobecná ustanovení

 

1. Na uskutečnění prodeje jakéhokoli zboží stanoví společnost Herlitz, spol. s r. o. (dále jen„prodávající“) následující všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP), které definují pojmy a upravují obchodní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím.

 

2. Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která ve shodě s VOP doručí patřičným způsobem prodávajícímu objednávku na zboží nabízené prodávajícím. VOP jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že si uvedené VOP přečetl, seznámil se s nimi a v plném rozsahu s jejich obsahem souhlasí.

 

3. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv tyto VOP pozměnit. Platné VOP nalezne kupující na stránkách prodávajícího www.herlitz.cz.


II. Identifikační náležitosti kupujícího

 

1. Nezbytnou podmínkou navázání obchodního vztahu mezi kupujícím a prodávajícím a pro realizaci objednávky a dodávky zboží v požadovaném množství na specifikované místo určení,

je poskytnutí identifikačních údajů kupujícího v následujícím rozsahu včetně jeho souhlasu s těmito VOP:

        a) název právnické osoby dle Obchodního rejstříku nebo jméno a příjmení fyzické osoby dle                 Živnostenského oprávnění

        b) sídlo nebo adresa kupujícího

        c) fakturační adresa a dodací adresa pokud je odlišná od fakturační

        d) kontaktní údaje – tel., fax, email rozlišené pro kontakt s obchodním a nákupním oddělení               pokud se liší

        e) kopie výpisu z Obchodního rejstříku nebo kopie Živnostenského oprávnění

        f) osvědčení o registraci plátce DPH

        g) bankovní údaje kupujícího

        h) specifické požadavky na dodávku zboží (omezení z hlediska použitého přepravního                         prostředku, omezení pro manipulaci s dodaným zbožím, čas příjmu zboží, kontaktní osoby               oprávněné pro převzetí zboží)

 

2. Kupující se zavazuje neprodleně písemně informovat prodávajícího o změnách ve výše uvedených údajích.

 

III. Objednávka zboží

  

1. Objednávky přijímá prodávající v písemné podobě faxem, e-mailem, přes autorizovaný přístup do e-shopu www.herlitz.cz nebo prostřednictvím obchodního zástupce.

 

2. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s VOP, aktuálně platnými cenami i s Podmínkami pro uplatnění reklamace a že s nimi souhlasí.

 

3. Přijetí objednávky kupujícího je považováno za návrh na uzavření kupní smlouvy.

 

4. Kupující se zavazuje uvádět v objednávkách informace určené těmito VOP, kterými jsou:

        a) identifikační údaje kupujícího (objednavatele)

        b) dodací adresu pro doručení zboží, lišíli se od fakturační

        c) jméno a kontaktní údaje objednávajícího pracovníka nebo pracovníka určeného pro příjem               zboží

        d) pro účely objednávání uvádět a používat ve správném formátu čísla zboží Herlitz

        e) množství objednaného zboží odpovídající minimálnímu objednacímu množství                      či jeho násobkům

        f) dodatečné instrukce k dodávce zboží

        g) datum dodání

 

5. V případě nesprávného či neúplného vyplnění objednávky se kupující vystavuje riziku jejího

nevyřízení. Prodávající se zavazuje i přesto učinit veškeré úsilí kontaktovat kupujícího a

požádat ho o doplnění objednávky, kterou následně doručí v dohodnutém termínu a množství.

 

6. Kupující je povinen doručovat objednávku prodávajícímu do 9:00 hod. v případě požadavku na

dodání zboží v průběhu následujícího pracovního dne (týká se zboží, které je aktuálně

skladem), popř. uvést jiný požadovaný termín dodání.

 

7. Prodávající má nárok objednávku odmítnout bez uvedení důvodu a to zejména v případě, že

kupující doposud nevyrovnal všechny závazky po splatnosti do dne přijetí objednávky.

 

IV. Dodání zboží

 

1. Prodávající zajišťuje rozvoz zboží smluvním přepravcem, přičemž jsou všechny oblasti České republiky zaváženy každý pracovní den.

 

2. Prodávající doručí zboží na své náklady dle objednávky za podmínky, že celková hodnota bude minimálně 5.000,-Kč bez DPH. Při nižší objednávce bude prodávající účtovat paušální dopravné 350,-Kč bez DPH.

 

3. Kupující má povinnost zkontrolovat zásilku okamžitě při převzetí zboží od přepravce a při jejím zjevném poškození tuto skutečnost uvést na potvrzení o doručení (POD) přepravce, kterým potvrzuje převzetí zboží.

 

4. Zásilku na straně kupujícího přebírá osoba pověřená převzetím zboží. Převzetí zboží stvrdí svým podpisem a jménem vepsaným hůlkovým písmem na potvrzení o doručení (POD) přepravce.

 

5. Dodací list je součástí dodávky a obsahuje všechny nezbytné identifikační údaje kupujícího a prodávajícího, včetně specifikace a množství dodaných výrobků.

 

6. Zásahy vyšší moci, zejm. požáry, exploze, záplavy nebo způsobené jinou stranou a jiné nepředvídatelné události zprošťují společnost Herlitz spol. s r. o. povinnosti včasného plnění.

 

V. Ceny a platební podmínky

 

1. Pokud není předem jinak oznámeno prodávajícím, platná cena pro jednotlivé kupní smlouvy upravené těmito VOP se řídí dnem doručení objednávky.

 

2. Kupující je informován prodávajícím s předstihem o změně cen, které platí od vydání nového ceníku.

 

3. Kupujícímu je přiznána procentuální sleva ze základních cen na základě dosažené výše obratu předchozího kalendářního roku ve sledovaném období od 1.1 do 31.12. Podmínky pro poskytované slevy a splatnosti jsou následující:

 

Charakteristika slevových pásem a platebních podmínek

obrat bez DPH

splatnost faktur

sleva ze základních cen

0 - 150.000,- Kč

14

 

150.001 - 250.000,- Kč

14

5,0%

250.001 - 500.000,-Kč

21

7,5%

500.001 - 750.000, -Kč

21

10,0%

750.0010 - 1.000.000,-Kč

30

12,5%

1.000.001,- Kč a více

individuální

15,0%

 

4. Kupující je povinen uhradit kupní cenu za zboží v hotovosti dnem předáním zásilky nebo bezhotovostním převodem na účet prodávajícího, který je uveden na daňovém dokladu. Termín splatnosti je den připsání fakturované částky včetně DPH na účet prodávajícího, který je uveden na daňovém dokladu.

 

5. V okamžiku zpoždění úhrady faktury za dodané zboží, je prodávající oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

 

6. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat od kupujícího platbu v hotovosti nebo platbu předem v případě, že kupující má nesplacené závazky vůči prodávajícímu nebo se v minulosti opakovaly problémy s úhradou faktur.

 

7. Kupující má právo reklamovat fakturu nebo její část, avšak je povinen uhradit část nepodléhající reklamaci do data splatnosti.

 

VI. Reklamační podmínky a záruční doba

 

1. Kupující je povinen zkontrolovat zboží při převzetí dle dodacího listu a ujistit se, že dodávka neobsahuje poškozené zboží. V opačném případě se vystavuje riziku neuznání jak kvalitativní, tak kvantitativní reklamace.

 

2. Kupující reklamuje dodávky zboží kvalitativní a/nebo kvantitativní vždy písemnou formou nebo ji může nahlásit zákaznickému servisu, popř. obchodnímu zástupci.

 

3. Reklamace zjevných vad (kvalitativních a/nebo kvantitativních) dodaného zboží musí být podána nejpozději následující pracovní den od převzetí zboží.

 

4. Reklamace musí obsahovat:

          a) číslo faktury nebo číslo prodejní objednávky (PO

          b) objednací číslo zboží Herlitz dané položky,

          c) chybějící množství a/nebo specifikace kvalitativních vad zboží.

 

5. Zjistíli kupující kvantitativní rozdíl, bude mu chybějící množství v případě kladného vyřízení reklamace ze strany prodávajícího dodáno při další objednávce.

 

6. V případě přijetí reklamace zjevných kvalitativních vad a jejich kladného posouzení ze strany prodávajícího, bude při nejbližší příležitosti vadné zboží nahrazeno zbožím splňujícím požadavky kupujícího nebo dobropisováno za cenu, za kterou bylo fakturováno.

 

7. Reklamace skrytých vad, které vzniknou při používání dodaného zboží, musí být podána písemně nebo musí být nahlášena Zákaznickému servisu nebo obchodnímu zástupci Herlitz.

 

8. Reklamace bude vyřešena podle právního řádu České republiky v souladu s platnými právními předpisy a zárukami pro konkrétní druh zboží. V případě opravy produktu je zákazník povinen opravený produkt převzít zpět.

 

9. Reklamace a jejich vyřizování se řídí zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

 

10. Prodávající poskytuje na všechny výrobky záruční dobu 24 měsíců, pokud není právními předpisy nebo výrobcem stanovena jinak.

 

VII. Závěrečná ustanovení

 

1. Kupní smlouvy neupravené těmito VOP podléhají písemnému schválení a podpisu statutárního orgánu společnosti Herlitz.

 

2. Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky.

 

3. Smluvní strany se zavazují řešit všechny spory, ke kterým v souvislosti s plněním povinností podle těchto VOP dojde, především dohodou.

 

4. Všechny spory vzniklé mezi kupujícím a prodávajícím, podléhají rozhodování příslušným soudům České republiky.

 

 

Tyto VOP vstupují v platnost a účinnost od 2. 5. 2016.